Nové podmínky dotace Zelená úsporám 2013

Program Nová Zelená úsporám v roce 2013 aktuálně přináší možnost dotace na zateplení rodinných domů, ale také bytových domů včetně panelových a veřejných budov. Je možné zateplit také pouze jednotlivé části domu - okna, kotle nebo celé fasády. Opatření budou financována třemi způsoby  - formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Podporována bude také příprava projektové dokumentace, nejvíce pak bude podporována revitalizace a rekonstrukce stávajících budov. Část peněz je však určena i novostavbám nízkoenergetických domů. Cílem Zelené dotace je umožnit příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov a provozní náklady a současně snížit emise skleníkových plynů. Dalším cílem je zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů. V neposlední řadě pak zlepšit vzhled měst a obcí v ČR.

Dotace na zateplení domu

O dotace na zateplení domu 2013 lze žádat nejen před realizací, ale nově také po ní – podle jednotlivých výzev. Uznány budou náklady na opatření realizované po 1. lednu 2013. Program podporuje všechny investice pro snížení energetické náročnosti budov. Větší šanci budou mít ti žadatelé, kteří budou mít zpracovanou projektovou dokumentaci a připraveny všechny podklady. Žádost mohou podat fyzické a právnické osoby – vlastníci rodinných a bytových domů, bytová družstva a společenství vlastníků, obce a města, včetně jejich příspěvkových organizací, školy, školky, nezisková kulturní a podobná zařízení, nemocnice, léčebny, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, neziskové společnosti a církve a náboženské společnosti. Po vyčerpání alokovaných finančních prostředků bude příjem žádostí ukončen až do další výzvy. Předpokládaný termín první alokace finančních prostředků bude v březnu roku 2013 ve výši cca 1,4 miliardy korun. V letech 2013 – 2020 by postupně měla být alokovaná částka ve výši 28 miliard korun, získaná prodejem emisních povolenek. První výzva pro veřejné budovy by měla být vypsána v roce 2014, kde se předpokládá postupná alokace dalších 10 miliard korun z evropských dotačních fondů. Nadále budeme sledovat aktuality od MŽP ČR.  

Zelená úsporám 2 – nové podmínky

Zelená úsporám ii má za cíl vytvořit nové podmínky pro realizaci investice i ze strany žadatelů, kteří nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a současně nemají přístup k úvěru nebo půjčce od komerčních bank. Dalším cílem na rok 2013 je minimalizovat finanční náklady z titulu dluhového financování pro žadatele, aby tak nevznikaly nové překážky pro realizaci investice. Nová Zelená úsporám se bude snažit vytvořit férové podmínky státní podpory tak, aby všichni žadatelé dosáhli na stejnou nebo podobnou míru podpory vlastní investice a v neposlední řadě se bude snažit vynakládat finanční prostředky státu maximálně účelně, s péčí řádného hospodáře. Vyřízení registrace je možné uskutečnit přes naší firmu.

Zelená úspora – modelový příklad

Motivací programu je zvolení co nejkvalitnějšího zateplení, aby následná částka dotace byla co nejvyšší:

 • Hladina 1– snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 30 % z uznatelných nákladů.
 • Hladina 2 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 40 % z uznatelných nákladů.
 • Hladina 3 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 55 % z uznatelných nákladů.

 

Pro lepší představu, kolik můžete díky programu ušetřit, přikládáme

modelový příklad:

Výchozí stav budovy před realizací úsporných opatření:

 • rodinný dům obdélníkového půdorysu
 • 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví, částečné podsklepení
 • obvodové zdivo smíšené tl. 450 mm
 • sedlová střecha zateplena 150 mm MW mezi krokve
 • ostatní konstrukce nezatepleny
 • původní okna – zdvojená dřevěná
 • průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,79 [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění EA = 143 kWh/(m2.rok)]

Snížení energetické náročnosti obytných budov:

 • maximální míra přímé podpory stanovena dle dosažené hladiny opatření
 • 25% pro hladinu 1, 35% pro hladinu 2 a 50% pro hladinu 3

 

 

Hladina 1

Zateplený dům

Hladina 2

Nízkoenergetický dům

Hladina 3

Komplexní opatření

Náklady (Kč)

592 013 Kč

717 012 Kč

871 921 Kč

Výše přímé dotace (Kč)

148 003 Kč

250 954 Kč

435 961 Kč

Míra přímé podpory (%)

25 %

35 %

50 %

Úspora (Kč/rok)

Hnědé uhlí

20 800 Kč

24 800 Kč

30 000 Kč

Zemní plyn

31 200 Kč

37 200 Kč

45 000 Kč

Prostá návratnost (roků) – bez podpory

Hnědé uhlí

28,5

28,9

29,1

Zemní plyn

19,0

19,3

19,4

Prostá návratnost (roků) – s podporou

Hnědé uhlí

21,3

18,8

14,5

Zemní plyn

14,2

12,5

9,7

 

Nová výstavba obytných budov

 • přímá fixní podpora na rodinný dům či na bytovou jednotku v bytovém domě (za předpokladu povinné instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie na vytápění)
 • další finanční zvýhodnění na rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém domě, který splní navíc i požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie nebo na nulové budovy

 

Velká zimní akce na zateplení


Nová Zelená Úsporám 2013 - jsme zaregistrovaným odborným dodvatelem

Aktuality